Om Rinkebystråket

Rinkebystråket (est 2016) är en handelsgata med restauranger, caféer, butiker, vardagsservice och tjänster.  Lokala entreprenörer erbjuder ett brett utbud där alla kan hitta något de gillar.  Rinkebystråket – en plats för 1000 smaker!

Från idé till verklighet 

Familjebostäder har ägt och förvaltat fastigheter i Rinkeby i över 40 år. Var fjärde rinkebybo bor i någon av bolagets hyresrätter och Familjebostäder är därmed den största hyresvärden i Rinkeby. På olika sätt och i olika samarbeten är bolaget med och utvecklar stadsdelen.

Idén att utveckla en helt ny handelsplats i området kommer från rinkebyborna. I dialoger med de boende framfördes önskemål om mer handel, service och fler mötesplatser. Familjebostäder och Stockholms stad började därför planera för att bygga om Rinkebystråket till en handelsplats.

Rinkebystråket var då en genomfartsgata utan trottoarer. Stråket omvandlades genom att kuperingen i gatan jämnades ut, trottoarerna breddades för att ge plats för träd, uteserveringar, småbutiker och restauranger. Ett torg, Bytorget, och några mindre platser längs gatan kom på plats för möten och vila. Trafikmiljön anpassades för gående, cyklister och kollektivtrafik. Nya gång- och cykelbroar byggdes och övergångsställen höjdes och gjordes säkrare.

Läs mer om fastighetsägaren på Familjebostäders hemsida.

Rinkebystråket broschyr
Rinkebystråket Broschyr engelska

Läs mer
Stockholm stads bygginformation
Rinkebyterrassen
Familjebostäder